Çalışma Grubu Üyeleri

Orman Mühendisliği Bölümü

 • Prof. Dr. Mustafa AVCI (Başkan)
 • Dr. Öğr. Üyesi Şükran OĞUZOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi F. Merve NACAKÇI


Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

 • Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Ali VAR
 • Arş. Gör. Merve CAMBAZOĞLU
 • Arş. Gör. Uğur ÖZKAN


Görev ve Sorumluluklar

 • Fakültemiz Bölümlerinde verilmekte olan uygulamalı derslerin arazi uygulamalarının düzenli şekilde yapılması amacıyla her ders döneminin başında bu planlamayı gerçekleştirmek,
 • İlgili öğretim elemanları ile irtibata geçerek, o döneme ait gerçekleştirecekleri arazi gezilerinin yer, tarih ve programlarını ortaya koymak,
 • Gezi planını Fakülte öğretim elemanlarına duyurmak,
 • Uygulama gezileri için eğer gerekli ise maliyet hesabını her sınıf için ayrı ayrı belirlemek,
 • Gezi programı ile ilgili olarak ders veren öğretim elemanları arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Uygulama gezilerinde kullanılacak araçların kiralanması hususunda idare ile işbirliği yapmak,
 • Gezi planını Fakülte Bilgi İşlem Çalışma Grubu’na bildirerek Fakülte web sayfasında duyurulmasını sağlamak,
 • Arazi gezilerinin gezi planına göre yapılıp, yapılmadığını kontrol etmek,
 • Uygulama gezileri gerçekleştirildikten hemen sonra, dersin öğretim elemanından, mesafe (km), gidilen yer vb. bilgileri almak,
 • Uygulama gezilerinin olduğu günler ilgili sınıflara dersi olan ve Fakülte dışından gelen öğretim elemanlarını daha önceden konuyla ilgili olarak bilgilendirmek,
 • Uygulama gezi ücretlerinin ilgili firmaya ödenmesine esas olmak üzere Dekanlığa Gezi Gerçekleşme Raporunu sunmak.

Belgeler

 

Uygulama Gezilerine ilişkin talepler, Uygulama Gezileri Çalışma Grubuna hangi yolla aktarılır?

Uygulama gezisi yapmayı talep eden öğretim elemanı, her dönem başında Arazi-Alan ve Teknik Gezi Çalışma Grubuna belirlenen takvim doğrultusunda, çalışma grubunun web sayfasında yer alan Uygulama Gezileri Talep Formu’nu dolduracak ve bu talebini e-mail yoluyla Çalışma Grubuna bildirecektir.

Uygulama Gezilerine ait program ne zaman ilan edilir?

Uygulama gezileri programı her eğitim-öğretim döneminin başında, o dönem verilmekte olan derslerin arazi uygulama gezilerini kapsayacak şekilde Fakültemiz web sayfasından duyurulur. Duyuru da gezinin yapılacağı tarih ve yer belirtilir. Hareket saati ilgili öğretim elemanı tarafından tespit edilir.

Uygulama Gezi ücretleri nasıl belirlenir?

Uygulama Gezileri özel durumlar hariç Üniversite imkânlarıyla yapılarak öğrencilerin ücretsiz katılımı sağlanır. Ancak ilgili öğretim elemanının talebi ve Fakülte Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda ücreti öğrenciden toplanarak uygulamaya yönelik gezilerin planlamasını yapmak.

Gezileri programda belirtilen tarihten farklı bir günde yapılabilir mi?

Uygulama gezisini gerçekleştirecek olan öğretim elemanı zorunlu hallerde, dilekçe ile Bölüm Başkanlığına başvurarak tarih değişikliği isteyebilir. Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile gezi tarihinde değişiklik yapılabilir. Yeni tarihin öğrencilere duyurulması öğretim elemanının sorumluluğundadır.