Fakülte Koordinatörü

Prof. Dr. Ahmet TOLUNAY

Orman Mühendisliği Bölümü Koordinatörü

Doç. Dr. Esra BAYAR

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Gürcan GÜLER

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Koordinatörü

Doç. Dr. Yasin ÜNAL

 

Görev ve Sorumluluklar

 • Fakültenin uluslararası platformlarda tanıtımını sağlamak ve dış ilişkilerini geliştirmek,
 • Akademik ve idari birimlere danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Yabancı fakülteler ile yapılan anlaşmaları ve uluslararası belgeleri hazırlamak,
 • Uluslararası kongreleri ve fakültemize gelen yabancı delegasyonların ziyaretlerini organize etmek.

 

Misyonumuz

Fakültenin uluslararası ilişkilerini ve faaliyetlerini koordine etmek ve geliştirmek.

Vizyonumuz

Fakültemizi dünya çapında tanınan ve uluslararası cazibesi olan bir kurum haline getirmek.

 

Sıkça sorulan sorular

Erasmus Kimdir?

Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür.

 Programın Amacı Nedir?

Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da mezunlar daha donanımlı ve iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.

Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir.

Erasmus Programıdan Kimler Nasıl Faydalanabilir?

Erasmus programı, Hayatboyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında yer alan Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır.

Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimi olan Komisyon Yürütme Ajansı'na (The Education, Audiovisiual and Culture Executive Agency-EACEA)  başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi-EÜB (Erasmus University Charter-EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve personeli Erasmus programından faydalanabilmektedirler. Öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen kurumların Genişletilmiş EÜB (Extended EUC) alması gerekmektedir.

Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi kurumların Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak bireylerinin:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da,

 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye'de yaşıyor olmaları gerekmektedir.

Erasmus Programı ve Bologna Süreci Nedir?

20. yüzyılın sonlarında Avrupa, 21. yüzyılın bilgi çağı olacağı tespitinden hareketle Bilgi Avrupası'nı oluşturmak amacıyla eğitim alanında uygulanacak bir dizi kararlar alınıştır. Gücünü bilgiden ve bilimden alacak olan Bilgi Avrupa'sında, Avrupa coğrafyasındaki ülkeleri hem birbirleri ile uyumlu-birbirlerini tamamlayıcı, hem de rakiplerinden üstün kılacak bir yükseköğretim sistemi oluşturulması hedeflenmiştir.

9 Haziran 1999'da Bologna Bildirisi'nin 29 ülke tarafından imzalanması ile Bologna Süreci resmi olarak başlamış ve süreci takip etmek üzere bir Bologna İzleme Grubu (Bologna Follow-up Group-BFUG) oluşturularak iki yılda bir eğitim bakanlarının toplanması kararlaştırılmıştır. 1999'dan beri sürece dahil ülkelerin eğitim bakanları her iki yılda bir toplanmakta ve Avrupa yükseköğretiminin geleceği planlanmaktadır. Türkiye bu sürece 2001 yılında Prag toplantısında dahil olmuştur.

1999 Bologna Bildirisi ile deklare edilen yükseköğretimde ulaşılması istenilen 6 hedefe 2001 yılı Prag Bildirisi ile 3 hedef alanı daha eklenmiştir ve sürecin temel öncelikleri olarak şöyle sıralanmaktadır:

 • Yükseköğretimde derecelerin kolay anlaşılabildiği ve karşılaştırılabildiği bir sistem oluşturulması,
 • Lisans ve Lisansüstü olarak kademelendirilmiş bir sistem oluşturulması,
 • Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)'nde olduğu gibi kredili bir sistem kurulması,
 • Öğrenci, öğretim elemanları, araştırmacı ve idari personelin serbest dolaşımını kısıtlayan unsurları ortadan kaldırarak hareketliliğin arttırılması,
 • Kalite güvencesi (Quality Assurance) alanında Avrupa'da işbirliğinin artırılması,
 • Yükseköğretimde bulunması gereken Avrupalılık bilincinin artırılması,
 • Yaşam boyu öğrenim,
 • Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın oluşturulması.

Kimler Bologna Sürecinde Yer Almaktadır?

45 ülke süreçte yer alarak bu ortak eğitim hedefini desteklemektedir. Bu ülkeler sürece katılım yıllarıyla birlikte şöyledir;

1999: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere;

 • 2001: Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Lihtenştayn, Türkiye;
 • 2003: Arnavutluk, Andora, Bosna Hersek, Vatikan, Rusya, Sırbistan ve Karadağ, Makedonya;
 • 2005: Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna.

Bologna İzleme Grubu üyesi 45 ülkenin yanısıra bazı uluslararası kurumlar da sürece katılmaktadır. Bunlar;

 • Avrupa Komisyonu
 • Avrupa Konseyi-danışman üye
 • Avrupa Üniversiteler Birliği-danışman üye
 • EURASH -danışman üye
 • ESIB - Avrupa Öğrencileri Ulusal Birlikleri-danışman üye
 • UNESCO-CEPES-danışman üye
 • ENQA-danışman üye
 • Education International Pan-European Structure-danışman üye
 • UNICE-danışman üye.