Çalışma Grubu Üyeleri

Orman Mühendisliği Bölümü

 • Prof. Dr. Ayşe DELİGÖZ (Başkan)
 • Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DURSUN
 • Arş. Gör. E. Hatice TIĞLI KAYTANLIOĞLU

    Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

 • Doç. Dr. Tuğba YILMAZ AYDIN
 • Arş. Gör. Merve CAMBAZOĞLU
 • Arş. Gör. Uğur ÖZKAN

 

Bitirme Tezi

Mezun olabilmek için Bitirme Tezi / Bitirme Ödevi dersinin alınması gereken lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin, bir danışmanın yönetiminde hazırlayacakları teorik ve/veya uygulama içeren “Bitirme Tezi” ve “Bitirme Ödevi” olarak adlandırılan çalışmalardır.  

Görev ve Sorumluluklar

Bitirme Tezi Komisyonu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi Bitirme Tezi/Bitirme Ödevi Dersi Uygulama Yönergesi’nde belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur. İlgili yönergede “Bitirme Tezi” ve “Bitirme Ödevi” dersleri “Bitirme Tezi” olarak anılmıştır.

Görevler

 • Bitirme Tezi Hazırlama Takviminin düzenlenerek her eğitim–öğretim yılının başında ilan edilmesi
 • Bitirme Tezi başvuru tarihleri, başvuru koşulları, danışman seçimi ve bitirme tezinin hazırlanması gibi hususlarda öğrencilere gerekli bilgilerin aktarılması
 • Her eğitim-öğretim yılı başında, Bölüm düzeyinde danışman öğretim üyesi başına bitirme tezi hazırlayacak ortalama öğrenci adedinin belirlenmesi ve öğretim üyelerine/öğrencilere duyurulması
 • Bitirme Tezi başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve Bitirme Tezi hazırlayacak “Öğrencinin adı”, “Bitirme Tezi Danışmanı” ve “Bitirme Tezi Konusu” içeren listelerin hazırlanarak ilan edilmesi
 • Bitirme Tezi/Bitirme Ödevi dersi uygulama yönergesinde verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Bu görevler:

 • Her Eğitim-Öğretim yılı başında, 5. yarıyıldan ders almaya hak kazanmış öğrencilerin sayısını belirlemek, Her bir Bölümden Bitirme Ödevi alacak öğrenci sayısını, Bölüm öğretim üyesi adedine bölerek, bölüm düzeyinde bitirme ödevi yapacak ortalama öğrenci adedini belirlemek (Belirlenen öğrenci adedi, öğrenci tercihleri de dikkate alınarak % 20 azaltılıp, çoğaltılabilir.) ve duyurmak,
 • Duyuru yapıldıktan en geç 2 (iki) hafta sonra Anabilim Dallarından “Bitirme Ödevi Danışmanı”, “Öğrenci Adı” ve “Bitirme Ödevi Konusunu” içeren listeleri yazı ile almak,
 • Anabilim dallarından, Bölüm Bitirme Ödevi Komisyonuna bildirilen öğrenci adı ve öğretim üyesi adı eşleşmelerinin kontrolünü yaparak, Bölüm Başkanlığına yazı ile bildirmek,
 • Bölüm Bitirme Ödevi Komisyonu tarafından uygun görüldüğü takdirde, Orman Fakültesinin diğer bölümlerinde görevli öğretim üyelerinin danışmanlığında yapılacak Bitirme Ödevlerini de listeye dahil etmek,
 • Aşağıda verilen Bitirme Ödevi Hazırlama Takvimini her Eğitim–Öğretim yılının başında ilan etmektir.

Ayrıca, Bölüm Bitirme Ödevi Komisyonu yukarıda belirtilen görevlerin yanı sıra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi Bitirme Ödevi Yönergesi’nde madde 5 ile belirtilen (Madde 5. Bitirme ödevi ile ilgili her türlü anlaşmazlıklar Bölüm Bitirme Ödevi Komisyonu kararıyla çözümlenir ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bölüm Bitirme Ödevi Komisyonu, zorunlu hallerde öğrencilerin bitirme ödevi danışmanını seçebilir) konulara ilişkin görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Belgeler & Formlar

 

Sıkça sorulan sorular

1. Bitirme tezinin amacı nedir?

Bitirme Tezi/ Bitirme Ödevi dersi; Orman Fakültesinin Eğitim- Öğretim programlarında Orman Mühendisliği Bölümünde 7. (Bitirme Tezi I) ve 8. (Bitirme Tezi II) yarıyılda, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde 7. (Bitirme Ödevi) yarıyılda (eski müfredat 8. Yarıyılda) ki öğrencilerin bilgi kaynaklarına ulaşma, çeşitli yöntemlerle bilgi derleme, mevcut bilgilerini de katarak bu bilgileri değerlendirme, teknik rapor yazma ve proje hazırlama yanında teorik ve uygulamalı çalışmalar yaparak, bölümleri ile ilgili alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

2. Bitirme Tezi/Ödevi niteliği ne olmalıdır?

Bitirme Tezi/Ödevi; kaynak araştırması, gözlem, yöntem çalışması ve anket çalışması niteliğinde olabileceği gibi, arazi, laboratuvar, fidanlık, atölye, fabrika ve benzeri yerlerde uygulamalı bir proje çalışması şeklinde de yapılabilir.

3. Bitirme Tezini kimler alabilir?

5.Yarıyılda ders almaya hak kazanmış öğrenciler, Bitirme Tezi/Ödevini alabilir.

4. Öğrenci bitirme tezi almak için nasıl bir yol izlenmelidir?

Bitirme tezi başvuru döneminde (5. yarıyılda dönem başı / 3. sınıf güz dönemi başı) 5. yarıyıldan ders almaya hak kazanmış öğrenciler Öğrenci işlerinden veya ISUBU Orman Fakültesi web sayfasından (https://orman.isparta.edu.tr/tr/calisma-gruplari/bitirme-odevi-calisma-grubu-1617s.html) temin edeceği başvuru formunu doldurup ilgili Bölüm Bitirme Tezi Komisyonu’na teslim ettiğinde, başvurusunu tamamlamış olur.

5. Bitirme Tezi/Ödevi ders kaydı ne zaman yapılır?

Bitirme Tezi/Ödevi” dersi Orman Fakültesinin Eğitim- Öğretim programlarında Orman Mühendisliği Bölümünde 7. (Bitirme Tezi I) ve 8. (Bitirme Tezi II) yarıyılda, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde 7. (Bitirme Ödevi) yarıyılda (eski müfredat 8. Yarıyılda) yer almaktadır. Ders kaydı, Akademik Takvimde ders kaydı için belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilir.

6. Bitirme Tezleri/Ödevlerine kimler danışmanlık yapar?

Mazeretleri Orman Fakültesi Dekanlık Makamınca kabul edilen öğretim üyeleri hariç, Bölümde görevli tüm öğretim üyeleri, Bölüm Başkanlığı tarafından Bitirme Tezi Danışmanı olarak görevlendirilebilir.

7. Bitirme Tezi/Ödevi Danışmanı öğretim üyesinin görevleri nelerdir?

 • Danışmanlığını yürüttüğü öğrenci/öğrencilere Bitirme tezi konusunu verir.
 • Danışmanlığını yürüttüğü öğrenci/öğrenciler için “Bitirme Tezi/Ödevi Konusunu” ilgili Bölüm Bitirme Tezi Komisyonu’na iletir.
 • Bitirme Tezi/Ödevi yönergeye uygun bir şekilde hazırlaması için öğrenciyi/öğrencileri yönlendirir.
 • Öğrencinin/öğrencilerin ilgi ve katkısını izler ve denetler.
 • Bitirme tezini şekil, yazım tekniği ve içerik açısından inceler ve başarı notu bağlamında değerlendirir.
 • Başarılı bulunan Bitirme Tezi/Ödevini, başarı notu ile Bölüm Başkanlığına teslim eder

8. Aynı dönemde bir danışman hocanın en fazla kaç tez öğrencisi olabilir?

Her bir Bölümden Bitirme Tezi/Ödevi alacak öğrenci sayısı, Bölüm öğretim üyesi adedine bölünerek, bölüm düzeyinde Bitirme Tezi/Ödevi yapacak ortalama öğrenci adedi belirlenir (Belirlenen öğrenci adedi, öğrenci tercihleri de dikkate alınarak % 20 azaltılıp, çoğaltılabilir).

9. Öğrenci, Orman Fakültesinin diğer bölümlerinden Bitirme Tezi/Ödevi alabilir mi?

İlgili Bölüm Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde, Orman Fakültesinin diğer bölümlerinde görevli öğretim üyelerinin danışmanlığında Bitirme Tezi/Ödevi alınabilir.

10. Bitirme Tezi/Ödevi konusu nasıl belirlenir?

Bitirme Tezi/Ödevi konuları danışman tarafından ilgili bölüme ait konulardan seçilerek öğrenciye verilir.

11. Bir bitirme tezi konusunu en çok kaç öğrenci hazırlayabilir?

Bitirme Tezi 1 (bir) veya Danışmanın takdiriyle en çok 3 (üç) öğrenciden oluşan bir grup tarafından yapılabilir.

12. Danışman (veya konu) değişikliği yapılabilir mi?

Öğrenci, geçerli sebeplerle danışman veya konu değişikliği yapmak isterse, gerekçeleriyle birlikte hazırlayacağı bir dilekçe ile ilgili Bölüm Başkanlığına başvurur. Uygun görülmesi durumunda öğrenciye yeni bir danışman ataması veya konu değişikliği yapılabilir.

13. Bitirme Tezi hangi yazım kurallarına göre hazırlanır?

“Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Bitirme Tezi/Ödevi Yazım Kılavuzu”na uygun olarak hazırlanır ve basılır.

14. Bitirme tezi ne zaman teslim edilir?

Öğrenciler, Bitirme Tezi/Ödevini dersin alındığı dönemin yarıyıl sonu sınavlarından önce Danışmana teslim ederler.

15. Bitirme tezi kaç nüsha hazırlanır?

Danışman tarafından basılmak üzere kabul edilen Bitirme Tezi/Ödevi, öğrenci tarafından, Bitirme Tezi/Ödev Kapağı formatı ile kapaklı ve ciltli olarak, biri Danışmanda, biri Bölüm Başkanlığında ve biri de öğrenciye geri verilmek üzere 3 (üç) nüsha hazırlanır.

16. Bitirme tezi kim tarafından nasıl değerlendirilir?

Bitirme Tezi/Ödevi sınavları yarıyıl sonu sınav döneminde Danışman tarafından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır ve değerlendirilir.

17. Zamanında teslim edilmeyen bitirme tezi nasıl değerlendirilir?

Bitirme Tezi/Ödevlerini zamanında teslim etmeyen öğrenciler, Bitirme Tezi/Ödevi dersinden başarısız sayılır ve Bitirme Tezi/Ödevini aynı Danışmanın yönetiminde yeniden hazırlar.