Çalışma Grubu Üyeleri

 • Doç.Dr. Nilüfer YAZICI
 • Prof.Dr. Birol ÜNER
 • Prof.Dr. İbrahim ÖZDEMİR

 

Görev ve sorumluluklar

 • 06.12.2018 tarihli Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi YAYIN YÖNERGESİ kapsamında görev yapmaktadır.
 • Birimlerde yayınlanacak ders kitabı, yardımcı ders kitabı, hakemli dergi vb. yayınların amacına ve Üniversite Yayın Yönergesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmek, ön değerlendirme yapmak,
 • Birimlerde yayınlanacak hakemli hakemsiz süreli dergilerin yayınları ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, Üniversite yayın komisyonunu bilgilendirmek.
 • Birimlerde düzenlenen sempozyum kongre gibi bilimsel faaliyetlerin bildiri çıktılarının (özet, tam metin vd.) kurum içinde veya dışarda basımıyla ilgili Üniversite yayın komisyonuna görüş bildirmek, biriminde gerçekleşecek çıktılar için gerekli faaliyetlere yardımcı olmak,
 • Birimde yayın faaliyetleri ile ilgili Üniversite yayın komisyonu ve biriminde verilen diğer işlemleri gerçekleştirmek.

 

Açıklamalar

 • Fakültemizde yayınlanacak olan ders kitapları ile ilgili olarak öncelikle ilgili yönerge incelenmelidir.
 • Yayınlanması istenen eser “Yayın Öneri Formu” (Ek-1) ile birlikte yayın komisyonumuza iletilmelidir.
 • Birim komisyonu eseri söz konusu alanda uzman en az iki hakeme ya da kendi oluşturduğu ilgili alt inceleme birimine yollayarak incelenmesini sağlar.
 • Basıma kabul edilmiş eserler, ilgili birimin üst yazısı ile Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığına gönderilir.
 • Yayın kabulü, basım ve sözleşme gibi süreçler ilgili yönerge hükümleri gereği yürütülür.
 • Birimlerde düzenli aralıklarla yayınlanan süreli dergilerde yayınlanması için yayın komisyonu ve birim yöneticisi tarafından baş editör ve alan editörleri oluşturularak, belirlenecek yayın ilkelerine göre değerlendirme ve yayın süreci gerçekleştirilir.

 

Yönergeler