İME - İşletmede Mesleki Eğitim

1794 defa okundu

Fakültemiz 2019-2020 akademik yılından itibaren İşletmede Mesleği Eğitim (İME) modeline geçmiştir. Bu uygulama ile öğrencilerimiz 7 dönem fakültemizde teorik ve uygulamalı dersler alacak ve son sınıfta 1 dönem (yarıyıl) boyunca fakültemizin anlaşmalı olduğu işletmelerde mesleki eğitim yapacaklardır. İME başvuruları ise 3. sınıfın sonunda ilgili bölüm iş takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. İşletmelerde geçirilen dönemde, öğrencilerimiz yerleştikleri kurumlarda aktif bir çalışan gibi görev alacak ve bir proje çalışmasına dahil olma imkanı bulacaklardır. Bu sayede öğrencilerimiz İME kapsamında görev aldıkları işletmelerde mezuniyet öncesi mesleki deneyim ve tecrübe kazanma imkanı bulacaklardır. Bu modelde öğrencilerimize, fakültede edindikleri mesleki ve akademik bilgileri sahada tanıma ve uygulama fırsatı sunulmaktadır. Bu sayede, fakültede edinilen temel bilgiler saha (arazi ve işletmeler) çalışmalarıyla birlikte pekiştirilir.

İME süreci Fakültemiz Dekanlığı, Fakültemiz Bölüm Başkanlıkları ve her iki bölümümüzün Uygulamalı Eğitim Komisyonları tarafından yürütülmektedir.

Orman Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerimiz İME’ye 7. veya 8. yarıyıllarda gidebileceklerdir. Dönem yerleştirmeleri; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamaları Usul ve Esaslarında belirlenen başvuru koşulları, öğrencinin talebi, genel not ortalaması, işletmenin kabul edeceği kontenjan sayısı gibi hususlar değerlendirilerek yapılacaktır. Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz bu eğitimlerini Orman Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde yapacaklardır. Orman Mühendisliği Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim İş Takvimi (Başvuru tarihi, Eğitime başlama/bitiş ve değerlendirme tarihleri vb.) için tıklayınız.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerimiz ise İME’ye 8. yarıyılda gidebileceklerdir. İME’e gidecek öğrencilerimizin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamaları Usul ve Esaslarında belirlenen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz İME’lerini protokol ile anlaşma yapılan işletmelerde yapacaklardır. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim İş Takvimi (Başvuru tarihi, Eğitime başlama/bitiş ve değerlendirme tarihleri vb.) için tıklayınız.

 

İME KAZANIMLARI NELERDİR?

Fakültemizde uygulanan İME kazanımları öğrenci, üniversite ve işletme olarak 3 başlık altında toplanmaktadır:

Öğrenci Kazanımları

• Lisans öğrenimi gören öğrencilere; öğrenim süresince aldıkları bilgilere dayalı uygulama becerileri kazandırmak
• İlgili bölümlere ait çalışma sahalarını yakından tanımak
• Öğrenim süresi boyunca kazanılan teorik bilgileri pekiştirecek şekilde uygulamalarda bulunarak işletme deneyimlerini arttırmak
• İş hayatını deneyimlemek ve tecrübe kazanmak
• İlgili sektörlere ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek
• Henüz öğrenci aşamasında iken mesleği ile ilgili işletmeleri tanıyarak bu işletmelerin yönetici ve çalışanları ile iletişime geçmek, geleceği ile ilgili potansiyel bağlantılar oluşturmak

Üniversite Kazanımları

• İşletmede Mesleki Eğitim ile ilgili sektörlere ait güncel teknoloji ve gelişmelerden haberdar olmak
• İlgili sektörler ile ikili ilişkileri geliştirmek
• Üniversite-Sanayi işbirliklerine katkı sağlayarak ortak projeler geliştirmek

İşletme Kazanımları

• İşletmede Mesleki Eğitim ile işletmenin istediği tecrübe ve yetkinliklere sahip öğrenci yetiştirmek
• Üniversitelerin akademik çalışma çıktılarını işletmelerinde deneme-uyarlama imkanına sahip olmak
• Üniversite-Sanayi işbirliklerine katkı sağlayarak ortak projeler geliştirmek
• İşletme vizyon ve misyonuna hakim yetişmiş eleman istihdamı sağlamak

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. İME nedir?

Yedi dönem boyunca fakültemizde teorik ve uygulamalı dersler aldıktan sonra, mezuniyet öncesi 1 dönem boyunca öğrencilerimize işletmede mesleki deneyim kazandıran bir eğitim modelidir.

2. İME’ye kimler gidebilir?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ve sonrasında fakültemize kayıt yaptıran bütün öğrenciler mezun olabilmek için İME’lerini tamamlamak zorundandırlar.
Fakültemiz Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerinde örgün öğrenim gören ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamaları Usul ve Esasları nda belirtilen başvuru koşullarını sağlayan tüm öğrencilerimiz gidebilir.

3. İME’ye ne zaman gideceğim?

Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz 7. veya 8. yarıyıllarda İME’ye gidebilirken, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz yalnızca 8. yarıyılda gideceklerdir.

4. İME’ye gitme şartları nelerdir?

Öğrencinin
a. Gideceği dönem itibarı ile önceki dönemlerden devamsız veya almadığı dersi olmaması,
b. Genel not ortalamasının (GANO) 1.80 ve üzeri olması
gerekmektedir

5. Şu anda İME şartlarını sağlamıyorum. Ne yapmalıyım?

Yukarıdaki şartları sağlayamadığı için İME’ye gidemeyen öğrenciler ön şartı sağladığı işletmede mesleki eğitim uygulamasının yapılacağı ilk dönemde gönderilirler.

6. İME başvurusunu ne zaman ve nasıl yapacağım?

İME başvuruları Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri için 6. yarıyılın sonunda, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri için ise 7. yarıyılın sonunda yapılır. Başvurular OBS üzerinden ilgili iş takvimi nde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

7. İME başvurusundan sonra yapmam gereken başka bir şey var mı?

Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler işletmelere yerleştirilecektir. Yerleştirmesi yapılan öğrenciler dönem başlamadan önce ilgili işletme ile “İME sözleşmesi” imzalamalıdırlar.

8. İME başlangıç ve bitiş tarihleri ne zamandır?

İME normal akademik takvimin ilk günü başlar ve son günü biter.

9. İME süresince doldurman gereken diğer evraklar nelerdir?

a. Günlük ve Haftalık Rapor
b. Devam çizelgesi
c. İzin formu (geçerli bir mazeret olması durumunda)
d. İşletme değişikliği formu (zorunlu olarak işyeri değişikliği yapılması durumunda)

10. İME sonunda doldurman teslim etmem gereken evrak var mı?

İME sonunda yukarıdaki belgeleri de içeren “Uygulamalı Eğitim Dosyası” tek bir belge halinde teslim edilmelidir.

11. İME ile ilgili evraklarını nasıl temin ederim?

Web adresimizin yan panelinde bulunan ‘İşletmede Mesleki Eğitim (7+1)’ butonunu kullanarak "Formlar"  kısmından temin edebilirsiniz.

12. Günlük/Haftalık raporu nasıl ve ne zaman doldurmam gerekiyor?

Günlük rapor İME boyunca her gün yapılan faaliyetlerin detaylı anlatımını içerir. Günlük rapora gerektiğinde resim, şekil, tablo vb. açıklayıcı bilgiler de eklenebilir. Haftalık rapor ise hafta boyunca yapılan faaliyetlerin sadece konu başlıklarını içerir.
Haftalık rapor öğrenci ve “eğitici personel” tarafından imzalandıktan sonra en geç bir sonraki hafta Salı günü 23:59’a kadar günlük raporlarla birlikte OBS’ye yüklenir.

13. İME yapan öğrencinin görev ve sorumlulukları nelerdir?

a. İşletmede mesleki eğitim yapan öğrenciler, izin veya devamsızlık süreleri de dahil olmak üzere, öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumunun ilgili mevzuatı ile işletmenin resmî çalışma kurallarına tabidir. Bu usul ve esaslar ile dayanak olarak kabul edilen yönetmelik hükümlerine veya işletmenin resmî çalışma kurallarına aykırı davranan öğrencilerin işletmede mesleki eğitimleri başarısız olarak değerlendirilir.
b. Herhangi bir nedenle başarısız olan öğrenci işletmede mesleki eğitimini aynı veya farklı bir işletmede yeniden yapar.
c. Öğrenci, işletmede mesleki eğitime başladıktan sonra komisyonun onayı alınarak işletme değişikliği yapabilir. İşletme değişiminin zorunlu olması ve dönemin yarısından fazlasının tamamlanmış olması durumunda öğrenci fakültede de işletmede mesleki eğitimini tamamlayabilir.
d. Öğrenciler; grev, gösteri, yürüyüş, iş yavaşlatma vb. eylemlerde bulunamazlar ve işletmedeki sendikal etkinliklere katılamazlar.
e. Öğrenciler, işletmedeki malzeme, alet ve her türlü cihaz ve makineleri özenle kullanmakla yükümlüdürler.
f. Öğrenciler, işletmenin izni ve bilgisi olmadan işletmeye ait herhangi bir dokümanı, belgeyi, bilgiyi araç ve gereci dışarıya çıkaramaz ve hazırladığı bir belgede/dokümanda kullanamazlar.
g. İşletmede Mesleki Eğitim süresince öğrenci, ilgili tüm belge ve raporları komisyonun belirlediği şartlara ve takvime göre eksiksiz olarak hazırlayarak öğrenci bilgi sistemine yükler.
h. Öğrenciler, işletme ile ilgili ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri hiçbir zaman medya, internet, vb. ortamlarda ve üçüncü şahıslarla paylaşamazlar.
i. İşletmede Mesleki Eğitim yapan öğrenciler, işletmede bulunduğu sürelerde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumunun ilgili disiplin mevzuatına ve işletmenin çalışma kurallarına tabidir.

14. İşletmede bir problem ile karşılaşılması durumunda ne yapmalıyım?

Her türlü mazeret, sorun ve istekler Eğitici Personel ve Sorumlu Öğretim Eleman’ına bildirilmelidir.

15. İME süresince devamsızlık hakkım var mı?

Öğrencinin İME boyunca işletmedeki görevine normal çalışanlar gibi sürekli devam etmesi esastır. Hastalık, sınavlar, birinci derece yakınlarının vefatı veya benzeri acil durumlar dışında izin kullanılamaz. İzinli olarak ayrılması gereken zorunlu durumlarda Eğitici Personelden izin formu onaylatılarak izin alınması gerekir.

16. İME süresince Covid-19 testim pozitif çıktı ya da testi pozitif olan biriyle temasta bulunmam durumunda ne yapmalıyım? Bu durumda günlük rapora ne yazmalıyım?

Böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda öncelikle gerekli sağlık kurumlarına başvurmanız ve durumdan hem eğitici personeli hem de sorumlu öğretim elemanını bilgilendirmelisiniz.

17.  İME yaptığım işletmeyle anlaşmazlık yaşarsam ne olacak? İşletmemi değiştirebilir miyim?

İşletmeyle sorun yaşamanız durumunda Sorumlu Öğretim Elemanı ile temasa geçebilirsiniz. İşletme değişikliği zorunlu haller dışında mümkün değildir.

18.  İME dersi başarı durumum nasıl belirlenecek? Vize ve final sınavına girecek miyim?

İME dersi kapsamında vize ve final sınavınız yapılmayacaktır. Ancak dönem boyunca yaptığımız faaliyetler hem işletmedeki “eğitici personel” tarafından, hem de bölümünüzdeki “sorumlu öğretim elemanı” tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca dönem sonunda bölüme teslim edeceğiniz “Uygulamalı Eğitim Dosyası” komisyon tarafından mülakat yapılarak değerlendirilecektir. Dersin başarı notu eğitici personel (%30), sorumlu öğretim elemanı (%35) ve Uygulamalı Eğitim Dosyası mülakat notunun (%35) toplamından oluşacaktır.

19. İME döneminde fakültede ders alabilir miyim?

Öğrenciler bu dönemde müfredatta var olan derslerin yanında, devamını alıp başarısız oldukları dersleri de alttan alabilirler. Bu dersler için sadece sınav tekrarı yapılır. Sınav günleri için işyerinde izin formu doldurulmalıdır.


MEVZUAT VE TAKVİM

1- YÜKSEKÖĞRETİMDE UYGULAMALI EĞİTİMLER ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ
2- ISUBÜ Lisans programlarında işletmede mesleki eğitim uygulamaları usul ve esasları
3- Orman Fakültesi İşletmede mesleki eğitim dersi uygulama esasları
4- İME iş takvimi (2022-2023 OM bölümü)
5- İME iş takvimi (2022-2023 OEM bölümü)

 

FORMLAR

A. Öğrenci

1- İME sözleşmesi
2- İME günlük rapor
3- İME haftalık rapor
4- İME izin formu
5- İME işletme değişikliği formu
6- İME işletme bilgileri
7- İME uygulamalı eğitim dosyası şablonu
8- İME uygulamalı eğitim dosyası örneği
9- İME sınav sunum şablonu

B. Sorumlu öğretim elemanı

10- İME değerlendirme formu
11- İME süreci izleme formu
12- İME işletme değerlendirme formu

C. Eğitici personel

13- İME değerlendirme formu
14-
 İME öğrenci devam çizelgesi

 

 

İLETİŞİM

Orman Mühendisliği Bölümü 

Uygulamalı Eğitimler Planlama ve Koordinasyon Komisyonu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Said ÖZÇELİK

Telefon: 0 246 214 3983

Gsm: 0 505 708 60 65

E-posta: mehmetozcelik@isparta.edu.tr
               ibrahimdursun@isparta.edu.tr
               ebrukaytanlioglu@isparta.edu.tr
               hakandurgun@isparta.edu.tr

 

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Uygulamalı Eğitimler Planlama ve Koordinasyon Komisyonu Başkanı

Arş. Gör. Uğur ÖZKAN

Telefon: 0 539 934 6676

E-posta: ugurozkan@isparta.edu.tr
               mervecambazoglu@isparta.edu.tr

 

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, 32260, Isparta

 

   Tel : +90 246 214 6500
   E-posta : ormanf@isparta.edu.tr

   Fax : +90 246 214 6599